Байгууллагын батлагдсан төсөв

БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ 
2017 ОН

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын хавсралт2-1

(Хуулийн 6.1.1 заалтын хүрээнд)

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
1 нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 2,871,573.0
2 урсгал зардал 2,871,573
3 бараа үйчилгээний зардал 2,785,115.0
4 цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 1,659,853.5
5 үндсэн цалин 981,630.6
6 нэмэгдэл 471,872.3
7 унаа хоолы хөнгөлөлт 108,187.2
8 урамшуулал 98,163.4
9 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 182,584.0
10 тэтгэврийн даатгал 116,189.8
11 тэтгэмжийн даатгал 16,598.6
12 ҮОМШ-ний даатгал 13,278.8
13 ажилгүйдлийн даатгал 3,319.7
14 эрүүл мэндийн даатгал 33,197.1
15 байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 123,530.4
16 гэрэл цахилгаан 52,965.0
17 түлш халаалт 41,292.9
18 цэвэр бохир ус 29,272.5
19 хангамж, бараа материалын зардал 63,932.0
20 бичиг хэрэг 4,548.1
21 тээвэр шатахуун 6,357.7
22 шуудан холбоо 8,078.2
23 хог хаягдал 27,225.0
24 бага үнэтэй түргэн элэгдэх 17,723.0
25 нормативт зардал 672,535.6
26 эм 477,624.4
27 хоол 175,111.2
28 норм хувцас 19,800.0
29 эд хогшил 47,460.5
30 багаж техник 26,288.4
31 хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 9,292.1
32 урсгал засвар 11,880.0
33 томилолт 4,567.6
34 бусдаар гүйуэтгүүлсэн ажил үйчилгээ 15,801.4
35 бусад нийтлэг 5,880.6
36 аудит 1,980.0
37 даатгал үйлчилгээ 445,5
38 тээврийн хэрэгслийн татвар 465.3
39 тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 227.7
40 газрын төлбөр 610.3
41 маягт хэвлэх 6,192.0
42 бараа үйлчилгээний бусад зардал 14,850.0
43 бараа үйлчилгээний бусад зардал 14,850.0
44 урсгал шилжүүлэг 86,458.0
45 тэтгэвэрт гарахад 86,458.01
46 зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр 2,871,573
47 улсын төсвийн санхүүжилт 86,458.0
48 даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих 2,548,929.1
49 үндсэн үйл ажиллагааны орлого 236,185.9
50 туслах үйл ажиллагааны орлого 10,000.0
51 үндсэн үйл ажиллагааны орлого 226,185.9
Share: