ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ 
2019 ОНЫ 4-Р САР

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН          
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ          
  БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ          
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 649,892,500.00 649,892,500.00 635,703,574.91    
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 81,236,600.00 81,236,600.00 81,236,600.00    
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 59,975,700.00 59,975,700.00 39,192,880.10 20,792,820.00 Хүлээгдэж буй зардал
  Хангамж, бараа материалын зардал 28,961,400.00 28,961,400.00 28,725,784.21    
  Нормативт зардал 264,601,000.00 264,601,000.00 170,995,017.00 93,605,983.00 Хүлээгдэж буй зардал
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 14,830,200.00 14,830,200.00 12,472,460.00   Хүлээгдэж буй зардал
  Томилолт, зочны зардал 1,666,800.00 1,666,800.00 1,243,000.00   Хүлээгдэж буй зардал
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 13,015,500.00 13,015,500.00 5,057,480.00    
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,000,000.00 1,000,000.00      
  ЖМСан 1,000,000.00 1,000,000.00      
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ          
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг          
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР          
  Улсын төсвөөс санхүүжих -47,052,100.00 -47,052,100.00 -47,052,100.00    
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих -944,536,000.00 -944,536,000.00 -887,319,159.00    
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас -123,591,600.00 -123,591,600.00 -158,783,210.00    
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ -1,960,400.00 -1,960,400.00 -1,960,400.00    
  үйл ажиллагааны орлого -1,960,400.00 -1,960,400.00 -1,960,400.00    
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 1,960,400.00 1,960,400.00 1,960,400.00    
  үйл ажиллагааны орлого -933,200.00 -933,200.00 -933,200.00    
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 933,200.00 933,200.00 400,000.00    
  үйл ажиллагааны орлого -5,333,200.00 -5,333,200.00 -5,333,200.00    
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 5,333,200.00 5,333,200.00 4,431,500.00    
        -120,632,072.78  
Share: