Тендер шалгаруулалт

Д/д    Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр    Батлагдсан төсөвт өртөг    Гэрээний дүн    Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам    Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт    Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл    Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл    Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
1    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл    568276500    4075000    Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монгол фарм ХХК Багц№1 антибиотик        ''Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай'' хуулийн 35-р зүйл болон ТОӨЗ-ны 35.6-д чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3,35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг '' хамгийн сайн '' гэж үнэлэгдсэн тендер тул 29.1-н дагуу гэрээ байгуулсан.
2    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл        24630100    Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Айвико-интернейшл ХХК багц3 Дуслын шингэн        ''Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай'' хуулийн 35-р зүйл болон ТОӨЗ-ны 35.6-д чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3,35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг '' хамгийн сайн '' гэж үнэлэгдсэн тендер тул 29.1-н дагуу гэрээ байгуулсан.
3    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл        37119000    Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монфа трейд ХХК багц4 Тосон түрхлэг1        ''Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай'' хуулийн 35-р зүйл болон ТОӨЗ-ны 35.6-д чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3,35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг '' хамгийн сайн '' гэж үнэлэгдсэн тендер тул 29.1-н дагуу гэрээ байгуулсан.
4    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл        10623500    Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Нахиа импекс ХХК багц6 Витамин эрдэс бодис        ''Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай'' хуулийн 35-р зүйл болон ТОӨЗ-ны 35.6-д чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3,35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг '' хамгийн сайн '' гэж үнэлэгдсэн тендер тул 29.1-н дагуу гэрээ байгуулсан.
5    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл        12905000    Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монгол фарм ХХК багц8 антистамин        ''Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай'' хуулийн 35-р зүйл болон ТОӨЗ-ны 35.6-д чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3,35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг '' хамгийн сайн '' гэж үнэлэгдсэн тендер тул 29.1-н дагуу гэрээ байгуулсан.
6    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл        11134000    Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монфа трейд ХХК багц9 антистамин ба бусад        ''Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай'' хуулийн 35-р зүйл болон ТОӨЗ-ны 35.6-д чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3,35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг '' хамгийн сайн '' гэж үнэлэгдсэн тендер тул 29.1-н дагуу гэрээ байгуулсан.
7    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл        27925000    Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монфа трейд ХХК багц10 Даралт зүрх судас, элэг цөсний  эм        ''Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай'' хуулийн 35-р зүйл болон ТОӨЗ-ны 35.6-д чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3,35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг '' хамгийн сайн '' гэж үнэлэгдсэн тендер тул 29.1-н дагуу гэрээ байгуулсан.
8    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл        37412500    Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Ньюремеди ХХК багц13 эмнэлэгийн хэрэгсэл        ''Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай'' хуулийн 35-р зүйл болон ТОӨЗ-ны 35.6-д чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3,35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг '' хамгийн сайн '' гэж үнэлэгдсэн тендер тул 29.1-н дагуу гэрээ байгуулсан.
9    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл        27125000    Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Ньюремеди ХХК багц14 Тариур        ''Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай'' хуулийн 35-р зүйл болон ТОӨЗ-ны 35.6-д чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3,35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг '' хамгийн сайн '' гэж үнэлэгдсэн тендер тул 29.1-н дагуу гэрээ байгуулсан.
10    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл        4087500    Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Ньюремеди ХХК багц15 Зүү тариур        ''Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай'' хуулийн 35-р зүйл болон ТОӨЗ-ны 35.6-д чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3,35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг '' хамгийн сайн '' гэж үнэлэгдсэн тендер тул 29.1-н дагуу гэрээ байгуулсан.
11    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл        5530000    Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Тавин Ус ХХК багц16 Ариутгалын бодис        ''Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай'' хуулийн 35-р зүйл болон ТОӨЗ-ны 35.6-д чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3,35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг '' хамгийн сайн '' гэж үнэлэгдсэн тендер тул 29.1-н дагуу гэрээ байгуулсан.
12    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл        70119962    Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Пролианс ХХК багц20 Биохими        ''Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай'' хуулийн 35-р зүйл болон ТОӨЗ-ны 35.6-д чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3,35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг '' хамгийн сайн '' гэж үнэлэгдсэн тендер тул 29.1-н дагуу гэрээ байгуулсан.
13    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл        20117400    Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Пролианс ХХК багц21 генераторийн урвалж        ''Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай'' хуулийн 35-р зүйл болон ТОӨЗ-ны 35.6-д чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3,35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг '' хамгийн сайн '' гэж үнэлэгдсэн тендер тул 29.1-н дагуу гэрээ байгуулсан.
14    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл        25429500    Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монфа трейд ХХК багц 22 шинжилгээний хэрэгсэл        ''Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай'' хуулийн 35-р зүйл болон ТОӨЗ-ны 35.6-д чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3,35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг '' хамгийн сайн '' гэж үнэлэгдсэн тендер тул 29.1-н дагуу гэрээ байгуулсан.
15    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл        28561000    Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монфа трейд ХХК багц 23 имунологи серологи        ''Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай'' хуулийн 35-р зүйл болон ТОӨЗ-ны 35.6-д чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3,35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг '' хамгийн сайн '' гэж үнэлэгдсэн тендер тул 29.1-н дагуу гэрээ байгуулсан.
16    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Мөнхийн тун ХХК Багц1    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт шалгараагүй    
17    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    МонФа трейд ХХК багц1    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт шалгараагүй    
18    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монос фарм трейд ХХК багц1    хянан үзэх шатны шаардлага хангаагүй    
19    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монгол фарм ХХК багц2    төсөвт өртөг 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн    
20    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Мөнхийн тун ХХК багц2    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт шалгараагүй    
21    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монос фарм трейд ХХК багц2    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт шалгараагүй    
22    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Энхийн шүүдэр ХХК багц3    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт шалгараагүй    
23    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монфа трейд ХХК багц5    төсөвт өртөг 5хувиас дээш хэтэрсэн    
24    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Азифарм ХХК багц5    төсөвт өртөг 5хувиас дээш хэтэрсэн    
25    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монфа трейд ХХК багц6    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгараагүй    
26    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Айвико интернейшнл багц6    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгараагүй    
27    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Азифарма ХХК багц6    хянан үзэх шатны шаардлага хангаагүй    
28    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Азифарма ХХК багц7    хянан үзэх шатны шаардлага хангаагүй    
29    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монфа трейд ХХК багц8    төсөвт өртөг 5 хувиас хэтэрсэн    
30    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монгол фарм ХХК багц9    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгараагүй    
31    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монфа трейд ХХК багц9    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгараагүй    
32    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Мөнхийн тун ХХК багц11    төсөвт өртөг 5 хувиас дээш хэтэрсэн    
33    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Багц 12 Мансуурах сэтгэц нөлөөт эм    Санал ирээгүй    
34    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Тавин ус-ХХК багц13    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгараагүй    
35    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Мөнхийн тун ХХК багц13    төсөвт өртөг 5 хувиас дээш хэтэрсэн    
36    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Мөнхийн тун ХХК багц15    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгараагүй    
37    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монда трейд ХХК багц15    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгараагүй    
38    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Энто ХХК багц 15    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгараагүй    
39    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Мөнхфарм трейд ХХК багц15    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгараагүй    
40    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Мөнхийн тун ХХК багц16    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгараагүй    
41    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Гүн тэнгэрийн нар ХХК багц16    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгараагүй    
42    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Багц 17 Гоо сайхны тарилга    Санал ирээгүй    
43    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монфа трейд ХХК багц18 харшлын сорил    төсөвт өртөг 5-аас дээш хувиас хэтэрсэн    
44    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монфа трейд ХХК багц19 бактериологи    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгараагүй    
45    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Лайфтроник ХХК багц19    хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгараагүй    
46    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Монфа трейд ХХК багц24    төсөвт өртөг 5 хувиас дээш хэтэрсэн,    
47    Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901001 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    багц 25 Арьсны өвчнүүдийг оношлох урвалжууд    санал ирээгүй    
48    Хүнсний бараа материал            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901002 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Багц1. Мах махан бүтээгдэхүүн  Багц3. Гурил будаа бусад    Санал ирээгүй    
49    Хүнсний бараа материал            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901002 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Эрдэнэ энх трейд Багц2. Хүнсний ногоо    санал ирүүлсэн ТБб шаардлага хангаагүй    
50    Хүнсний бараа материал            Нээлттэй тендер шалгаруулалт    АӨСҮТ/201901002 дугаартай ТББ-т заасны дагуу    Их булгийн тохой Багц2. Хүнсний ногоо    санал ирүүлсэн ТБб шаардлага хангаагүй    
                                
 

Share: