Эрхэм зорилго

 Монгол улсын  Эрүүл мэндийн салбарын  зах зээлд  Эрүүл мэндийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль  болон бусад холбогдох хууль   тогтоомжуудын хүрээнд арьс харшил, эмчилгээний гоо заслын чиглэлээр үйлчлүүлэгчийн  сэтгэл ханамжид  нийцүүлэн  эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг ил тод, шуурхай, хүнд сурталгүй, эрсдэлд суурилсан тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ.

Эрхэмлэх үндсэн зарчим:

  • Тэгш хүртээмжтэй байх
  •  Олон талт, чанартай тусламж үзүүлэх
  • Шуурхай, хариуцлагатай байх
  •  Ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих

Share: