Нүүр хуудас Үзлэгийн үнэ тариф
Үнэ тариф

Зарим төлбөртэй тусламж

үйлчилгээний үнийн тарифыг

шинэчлэх тухай

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 21.4, Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулийн 15.3, Эрүүл Мэндийн Сайдын 2006 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдрийн 277 тоот, 2010 оны 17 тоот тушаалуудыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Зарим төлбөртэй тусламж үйлчилгээ үзүүлэх журмыг 1 дүгээр, эмчилгээний гоо засал, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээний үнэ тарифын жагсаалтыг 2 дугаар, лабораторийн шинжилгээний үнэ тарифын жагсаалтыг 3 дугаар, бусад төлбөртэй тусламж үйлчилгээний жагсаалтыг 4 дүгээр, àóòîïëàçì ýì÷èëãýý õèéõ óäèðäàìæèéã 5 äóãààð хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Энэхүү тушаалыг 2011 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

3.Энэхүү тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Ïоликлиникийн эрхлэгч, Лабораторийн тасгийн эрхлэгч, ЭГЗНСТасгийн эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай.

4.Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг эмчилгээ эрхэлсэн захирал /Ш.Мягмаржав/, ÷àíàðûí ìåíåæåð /Ã.Ýíõòóÿà/, ерөнхий санхүүч /Б.Мэнд-Амар/ нарт даалгасугай.

5.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан төвийн захирлын 2010 оны 05 дугаар сарын 11-ны өдрийн 62 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ЗАХИРАЛ А.ЦОГЦЭЦЭГ

Арьсны өвчин судлалын төвийн ¿íäýñíèé захирлын 2011 оны ___ дүгээр сарыí _ны

өдрийн ___ тоот тушаалыí ___ хавсралт

ТӨЛБӨРТЭЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ

НЭГ. Нийтлэг үндэслэл:

1.1.Энэхүү журмын зорилго нь тус төвөөс иргэдэд зарим тусламж үйлчилгээг төлбөртэй үзүүлэхэд мөрдөж ажиллана.

1.2.Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ гэдэгт энэхүү журмын (тушаалын) хавсралтанд заасан тусламж үйлчилгээ хамаарах бөгөөд иргэд төлбөрөө төлж үйлчлүүлнэ.

1.3.Төлбөрт тусламж үйлчилгээний үнэ тариф болон жагсаалтыг лабораторийн шинжилгээ авах өрөө, касс, ЭГЗНСТасгийн лавлагаа самбар, цахим бүртгэлийн хэсэг, амбулаторийн эмч нарын өрөөнд ил тод байрлуулсан байна.

ХОЁР.Төлбөртэй үзүүлэх тусламж үйлчилгээнд

тавигдах шаардлага, орлогын зарцуулалт

2.1.Бүх орлого нь байгууллагын кассаар дамжин байгууллагын дансанд орно.

2.2.Төлбөртэй үзүүлж байгаа бүх тусламж үйлчилгээг кассан дээр нэр тус бүрээр нь төлбөрийн хэмжээг бичиж тэмдэглэсэн, тамгатай, үйлчлүүлэгчээр гарын үсэг зуруулсан баримттай байна.

2.3.Энэхүү тусламжийн зохих хувь нь эмч ажиллагсадын цалингийн урамшуулалд зарцуулагдана.

ГУРАВ.Хориглох зүйл.

3.1.Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28, 35.2-т заасан тусламж үйлчилгээ яаралтай болон гэнэтийн осол гэмтлийн тусламж үйлчилгээ, эрчимт эмчилгээний тусламж үйлчилгээг төлбөртэй үзүүлэхийг хориглоно.

3.2.Иргэдээс жагсаалтанд зааснаас бусад тохиолдолд тусламж үйлчилгээг төлбөртэй үзүүлэх, эмч мэргэжилтнүүд иргэдтэй шууд төлбөр тооцоо хийхийг тус тус хориглоно.

3.3.Улсын эмнэлэгт ажиллаж буй зөвлөх эмч болон бусад эмч мэргэжилтэн тухайн эмнэлэгт давхар ажиллах, ажлын байрандаа хувийн журмаар төлбөрт үйлчилгээ эрхлэх, эм биобэлдмэл, биологийн идэвхт бодис зарахыг хориглоно.

3.4.Эмнэлгээр үйлчлүүлж буй иргэдээс бие засах газар, нөмрөг, халатны үнэ, хувцас өлгөх гэх мэт нийтлэг зүйлээс төлбөр авахыг хориглоно.

3.5. Хүүхэд (16 хүртэлх насны), жирэмсэн эх, өндөр настан (55-аас дээш насны эмэгтэй, 60-аас дээш насны эрэгтэй), хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зүрхний цахилгаан бичлэг, ЭХО, ЦЕШ, ШЕШ, Биохимийн зарим үзүүлэлтүүд (Билирубин, АЛАТ, АСАТ, Сахар), Бактериологийн шинжилгээ (Мөөгөнцөрийн микроскоп, шинжилгээ, үтрээний наалдац, АМЧанар), Иммунологи шинжилгээ (АСЛО, РФ, СРБ), цитологи шинжилгээ (Тцанкийн эм, эозинофилл эс, хамууны хачиг илрүүлэх) шинжилгээнүүдийг төлбөрòýé õèéõèéí õîðèãëîíî.

3.6.Тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай стандарт эмчилгээний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, материалыг иргэдээр олуулахыг тус тус хориглоно.

Арьсны өвчин судлалын ¿íäýñíèé төвийн захирлын 2011 оны ____дүгээр сарын ___-ны өдрийн ___ тоот тушаалын ____ хавсралт

НӨХӨН СЭРГЭЭХ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ

ҮНЭ ТАРИФ

Эмчилгээний нэр

Хугацаа

Стационар

Амбулатори

1

Толгойн бариа

1 удаа

2000

2000

2

Хүзүү сэрвээний бариа

1 удаа

1500

1500

3

Төөнүүр

1 удаа

1000

4

Шивүүр

1 удаа

1500

5

Цахилгаан зүү

1 удаа

1500

3000

6

Бүх биеийн бариа

1 удаа

2000

10000

7

UVA аппаратаар гэрэл эмчилгээ

1 удаа

1000

8

Банк

1 удаа

500

500

9

Гулгуур банк

1 удаа

1000

1000

10

Зөгийн балтай татлага

1 удаа

1000

1000

11

Салюкс

1 удаа

500

500

12

Тоисулвфат натри 10% электрофорез

1 удаа

500

13

УВЧ

1 удаа

1000

14

Искра

1 удаа

1000

15

Ультра звук

1 удаа

1000

16

Самнуур

1 удаа

1500

1500

17

Коктейль

1 аяга

200

200

18

Теннис

1 цаг

900

900

19

Гүйлтийн зам

30 минут

300

300

20

Содтой ванн

1 удаа

1500

21

Марганцтай ванн

1 удаа

1500

22

Хивэгтэй ванн

1 удаа

1500

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ГОО ЗАСЛЫН

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ

1.

Эмчийн үзлэг (эрүүл мэндийн даатгалгүй бол)

15 000 төг

1.НҮҮРНИЙ ИЛЛЭГ

1.

“New magic beauty” аппаратаар иллэг хийх

20 000 төг

2.

Эрүүл ахуйн иллэг

10 000 төг

3.

Эмчилгээний зөөлрүүлэх иллэг

10 000 төг

4.

Хүзүү цээжний иллэг

8 000 төг

5.

Тослог арьсны иллэг

3000төг

6.

Хуйхны иллэг

3000төг

7.

Мөстэй иллэг (витаминС,ногоон цайны ханд, эмийн уусмалтай г.м)

2000 төг

2. БАТГАНЫ ЭМЧИЛГЭЭ

1.

Батга цэвэрлэх (үрэвслийн эсрэг масктай )

8000 төг

2.

“New magic beauty” аппаратаар батга эмчлэх (үрэвслийн эсрэг масктай )

20 000 төг

3. ГОО ЗАСЛЫН МАСК

1.

Бурагийн цайруулах маск

3000төг

2.

Тэжээлийн цайруулах маск

3000төг

3.

Бодягийн маск

3000төг

4.

Бодягийн тосон маск

3000төг

5.

Парафины маск

3000төг

6.

Пергидролийн цайруулах маск

3000төг

7.

Арьсны нүхтрэл багасгах маск

3000төг

8.

Витаминтай тэжээлийн маск(A,E,C )

3000төг

9.

Алоэтэй тэжээлийн маск

3000төг

10.

Чийгшүүлэгч маск

3000төг

4. ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИ ЭМЧИЛГЭЭ

1.

Арьсны хоргүй хавдар, үү, ургацаг зэргийг байрлал, хэмжээнээс хамаарч 1 ширхэгийг

5000төг

2.

Хацрын өргөссөн судас арилгах эмчилгээ

10 000-20 000төг

3.

Хамрын өргөссөн судас арилгах эмчилгээ

15 000 төг

4.

Халдварт нялаанхай авах 1ш

200-500төг

5. ЛАЗЕР ЭМЧИЛГЭЭ (нүүрс хүчлийн хийн лазер )

1.

Арьсны хоргүй хавдар, үү, мэнгэ, нөсөөт толбо авах (1-2ш, том хэмжээний байвал 1ш )

10 000-20 000төг

2.

Арьсны хоргүй хавдар, үү, мэнгэ, нөсөөт толбо авах (3-с дээш тооны, байвал 1ш )

5 000-10 000төг

6. ЛАЗЕР ЭМЧИЛГЭЭ(Q -SWICHED ND YAG лазер)

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

Анх

Давтан

1.

Хөмсөгний шивээс арилгах

40 000

30 000

2.

Биеийн өнгөт шивээс арилгах-

1 см2 -20000

1 см2 -15000

3.

Уруулын шивээс арилгах

60 000

40 000

4.

Зовхины контур арилгах

60 000

40 000

5.

Нөсөөт толбо, Lеntigo эмчлэх 1 ширхэг

80 000

60 000

6.

Төрөлхийн нөсөөт мэнгэ арилгах эмчилгээ

1 см2 -10000

1 см2 -8000

7. ЛАЗЕР ЭМЧИЛГЭЭ (IPL)

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

Анх

Давтан

1.

Хамар хацрын өргөссөн судас арилгах эмчилгээ

50 000

40 000

2.

Сэвх арилгах , бүдгэрүүлэх эмчилгээ

50 000

40 000

3.

Арьс залуужуулах эмчилгээ

40 000

30 000

8. ҮС ЦЭВЭРЛЭХ ЭМЧИЛГЭЭ

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

Нэг удаагийн эмчилгээний үнэ

Давтан

1

Нүүрíèé ¿ñ öýâýðëýõ ýì÷èëãýý

40000

30000

2

Суганы үс цэвэрлэх

20000

20000

3

Гарын шууíû ¿ñ öýâýðëýõ

40000

30000

4

Хөлийн шилбэíèé ¿ñ öýâýðëýõ

60000

50000

9. ЛАЗЕР ЭМЧИЛГЭЭ (CO2 FRACTIONAL LASER)

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

Анх

Давтан

1.

Сорви арилгах эмчилгээ

80000

60 000

2.

Нүүрний арьсыг залуужуулах, үрчлээг арилгах

80 000

60 000

10.ГОО ЗАСЛЫН МЭС АЖИЛБАР

1.

Сорви авах мэс ажилбар-1 см

20 000

2.

Чихний сэтэрхий оёх

100 000

3.

Нүдэнд давхраа гаргах мэс ажилбар

100 000

4.

Нүдний зовхины өөхийг авч, давхраа гаргах мэс ажилбар

150 000

4.

Хөгширч унжсан арьсыг татаж оёх(дээд, доод зовхи)

200 000

5.

Том хэмжээний мэнгэ болон арьсны хоргүй үүсгэвэрүүдийг авч ãî¸ëûí оёдол тавих

50 000-80 000

11. ҮРЧЛЭЭ АРИЛГАХ ТАРИА

1.

MEDITOXIN (БНСУ ) 10U( 0,4 ml)

150 000-240 000төг12.MOLLY 2500 АППАРАТААР ХИЙХ ЭМЧИЛГЭЭ

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

Нэг удаагийн үнэ

Курс эмчилгээний үнэ

1

Нүүрэнд массаж хийх

15000

120000

13.MOLLY 2300 АППАРАТААР ЦЕЛЛЮЛИТИЙГ ЭМЧЛЭХ

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

Нэг удаагийн эмчилгээний үнэ

Курс эмчилгээний үнэ

1

Нүүр

15000

120000

2

Хэвлий

25000

200000

3

Гуя

30000

240000

14. ÕªÌѪà ØÈÂÝÕ 50.000

Арьсны өвчин судлалын төвийн захирлын 2011 оны .... дүгээр сарын ___-ны өдрийн _____ тоот тушаалын ______ хавсралт

ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ

ҮНЭ ТАРИФ

д/д

Шинжилгээний нэр

үнэ төгрөг

1

иммунологи

Анти-стрептолизин О

3000

2

С-урвалжийн уураг

3000

3

Ревматоид фактор

3000

4

Хеликобактер

8000

5

Ig E

6000

6

DNA

6000

7

ANA

6000

8

HBs-Ag

5000

9

HCV

5000

10

HSV

5000

11

VZV

5000

12

Харшлын тест

68000

13

серол.

RPR

2000

14

TPHA

2500

15

HIV 1/2

3000

16

гистологи

Арьсны гистологи шинжилгээ

12000

17

Цэврүүнд эозинофил тодорхойлох

2000

18

Тцанкийн сорил

2000

19

Демодекс хачиг тодорхойлох

2000

20

Хамууны хачит тодорхойлох

2000

21

клиник

Цусны ерөнхий шинжилгээ

3500

22

Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ

3500

23

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

2500

24

Нечипоренко сорил

900

25

Амбурж сорил

900

26

Зимницкийн сорил

900

27

Преднизолоны сорил

900

28

Бенс-Джонсийн уураг тодорхойлох

900

29

Гемоседирин илрүүлэх

900

30

Шээсэнд порфирин илрүүлэх

2000

31

Цагаан хорхойн өндөг илрүүлэх

2000

32

Цусны бүлэг тодорхойлох

2000

33

мөөгөнцөр

Мөөгөнцөр микроскоп шинжилгээ

2000

34

Мөөгөнцөрийн өсгөвөр шинжилгээ

5000

35

Сandida ургалтаар

5000

36

АМЧ

7000

37

Вудийн лампаар оношлох

1000

38

Үтрээний наалдацын шинжилгээ

3000

39

биохими

Альбумин

1500

40

Нийт уураг

1500

41

Билирубин

1500

42

АСАТ

1500

43

АЛАТ

1500

44

ГГТ

1500

45

ШФ

1500

46

ЛДГ

1500

47

Креатинин

1500

48

Мочевин

1000

49

Шээсний хүчил

1000

50

Холестерин

1500

51

ИНЛП -ийн холестерин

1500

52

Триглицерид

1500

53

Натри

2500

54

Кали

1500

55

Төмөр

1500

56

Кальци

1500

57

Хлор

1500

58

Магни

1500

59

Фосфор

1500

60

Амилаза

3500

61

Сахар

1500

62

Үлдэгдэл азот

1000

63

Ig A

6000

64

Ig M

6000

65

Ig G

6000

66

Зэс

5000

67

Цайр

5000

68

иммуногистологи

Ig G шууд ИФ аргаар тодорхойлох

50000

69

Ig М шууд ИФ аргаар тодорхойлох

70

Ig А шууд ИФ аргаар тодорхойлох

71

С3 шууд ИФ аргаар тодорхойлох

72

Фибриноген ШИФ аргаар тодор.

73

Ig G, M, A шууд биш ИФ тодорхойлох

25000

74

Десмоглейн 1

10000

75

Десмоглейн 3

10000

76

Буллез пемфигоид 1

10000

77

Буллез пемфигоид 2

10000

Арьсны өвчин судлалын төвийн захирлын 2011 оны .... дүгээр сарын ___-ны өдрийн _____ тоот тушаалын ________ хавсралт

Бусад төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

1. Донтолт, архидалтаас арьсны хордлогын оношлогоо, эмчилгээ:

ЭМД-тай бол 60,000 төгрөг

ЭМД-гүй бол 270,000 төгрөг

2. Иргэн санаатайгаар амь насаа бусниулахаар оролдсон тохиолдолын үеийн арьсны хордлогын эмчилгээ оношлогоо:

ЭМД-тай бол 60,000 төгрөг

ЭМД-гүй бол 270,000 төгрөг

3. Арьсны өвчтэй иргэн ЭМД-гүй хэвтэн эмчлүүлэх тохиолдолд тухайн өвчний оношийн бүлгээр төлбөрийг хийнэ.


 

Ажиллах цагийн хуваарь

Monday: 08:30 - 16:30
Tuesday: 08:30 - 16:30
Wednesday: 08:30 - 16:30
Thursday: 08:30 - 16:30
Friday: 08:30 - 16:30
Saturday: Амарна
Sunday: Амарна